Jaké jsou pravomoci společenství vlastníků?

Jak moc může do kvality vašeho bydlení zasáhnout společenství vlastníků jednotek? Kdo bude rozhodovat o tom, kolik budete platit do fondu oprav, kdo bude dům spravovat, kdo bude uklízet chodby nebo zda si vezmete půjčku na zateplení? Dejte si pozor, abyste nebyli zaskočeni, že vám sousedé diktují víc povinností, než jste ochotni plnit. 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, která zajišťuje správu bytového domu a pozemku. Zákonná povinnost založit SVJ vzniká v těch bytových domech, kde je pět a více bytových jednotek ve vlastnictví nejméně tří různých vlastníků.

Členem SVJ se stáváte automaticky po koupi bytu Síla vašeho hlasu se odvíjí od metráže bytu a podílu na vlastnictví společných prostor. Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. To je rozdíl oproti družstvům, kde obvykle platí co byt, to jeden hlas.

Jak se v SVJ rozhoduje?

Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Shromáždění se musí konat minimálně jednou za rok a právě shromáždění je ta platforma, na které budete projednávat všechny případné změny týkající se správy domu - změny stanov, volbu a odvolávání členů výboru, rozhodování o odměnách, schválení služeb a rozúčtování na jednotky apod.

K čemu je oprávněno SVJ?


  • uzavírání smluv s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek,
  • sjednání pojištění domu,
  • uzavírání smluv, evidenci a vybírání nájemného v případech, kdy společné části domu jsou dále pronajímány,
  • vedení účetnictví,
  • volba statutárního orgánu - výboru.

Statutárním orgánem, tedy tím, kdo za SVJ jedná navenek, je výbor. Ve výboru je pak volen předseda a jeho zástupci.

Kolik lidí stačí k rozhodnutí?

Shromáždění se považuje za usnášeníschopné, mají-li zúčastnění vlastníci nadpoloviční většinu hlasů. K přijetí usnesení je poté zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

Výjimkou jsou zásadní rozhodnutí týkající se fungování společenství nebo samotné nemovitosti, tedy pokud se jedná o změny, které mají vliv na podstatu a funkci nemovitosti. Potom je vyžadována 3/4 většina přítomných, nebo dokonce souhlas všech vlastníků jednotek - to všechno záleží na stanovách.

Hlavní tedy je - buďte na schůzích SVJ přítomní! Jinak vás totiž opravdu mohou přehlasovat a vy budete mít povinnost podílet se na dluzích a závazcích, které SVJ bez vašeho souhlasu, ale přesto právoplatně odhlasovalo.